Alexandra Bulgakova
University of Stirling
Chloe Bates
University of Aberdeen
Greig Govenlock
University of St Andrews
Anna Wawer
University of Aberdeen
Julia Sutherland
University of St Andrews
Rhei Ammaturo
University of Strathclyde
Ella-Sophia Benninghaus
University of Aberdeen
Jack Bamber
University of Aberdeen
Laura Kamp
University of St Andrews
Richard Gwynne-Jones
University of Aberdeen
Charlotte Lee
University of Stirling
Ellie MacLennan
University of St Andrews
Mike Hinchliffe
Edinburgh Napier University
William Pallier
University of Aberdeen